Sexuálna výchova sa skladá z poloprávd I.

Autor: Ondrej Chren | 27.3.2015 o 15:30 | Karma článku: 7,06 | Prečítané:  1835x

Referendum malo zámer nevpustiť Sexuálnu výchovu do učebných osnov. Ale čo je to vlastne „Sexuálna výchova?”

Jeden rok má 52 týždňov. Keď odpočítam prázdniny, školský rok má približne 30 týždňov. Ak by Sexuálna výchova zaberala 1 hodinu týždenne, znamená to 30 vyučovacích hodín za rok. Na základnú školu sa chodí 9 rokov, to znamená 270 vyučovacích hodín. 270 hodín na výuku je dosť, čo všetko sa budú deti učiť na Sexuálnej výchove?

Aby sme nehodnotili Sexuálnu výchovu podľa dojmov a predsudkov, poďme sa pozrieť ako by mala vyzerať konkrétna hodina tak ako ju vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”.
Táto metodická príručka pre druhý stupeň základných škôl bola uverejnená v roku 2007. Zostavovatelia sú pani Lenka Rovňanová, pán Ivan Lukšík, pani Ľubica Lukšíková. Posledné kapitoly napísala pani Oľga Pietruchová. Príručka je uverejnená na stránke:
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Metodicka_prirucka_pre_ucitelov.pdf

Nasleduje kapitola Sexuálnej výchovy ktorú si môžte prečítať na 96. strane tejto príručky.


3.9.7. Aktivity
3.9.7.1. Falošné rozdiely
(Bosá)

Cieľ:
Poukázať na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami je nebezpečné a
môže viesť k vytváraniu bariér, nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou a kultúrou.

Veková skupina:
Od 12 rokov.

Pomôcky:
Papier a písacie potreby pre všetkých.

Čas:
45 min. aj s diskusiou (najdôležitejšia časť aktivity je diskusia, ak nemáte čas na dostatočnú
diskusiu, aktivitu nerealizujte).

Kľúčové slová:
Rodové stereotypy, vlastnosti, bariéry

Priebeh:
Poproste chlapcov a dievčatá, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku každému
zadaniu:
1. Tri vlastnosti, ktoré sú SPOLOČNÉ pre mužov a ženy.
2. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE MUŽSKÉ (ktoré nemá nijaká žena).
3. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE ŽENSKÉ (ktoré nemá nijaký muž).

Dôležité je časové obmedzenie – povedzme 5 – 15 minút v závislosti od veku (čím vyšší vek, tým kratší čas). Po uplynutí času zozbierajte papiere (dôležité je, by dievčatá a chlapci nemuseli verejne priznávať svoje texty – zachovanie anonymity umožní otvorenejšiu diskusiu). Diskusia nasleduje po ukončení aktivity.

V ideálnom prípade by sa v druhom a treťom zadaní nemali objaviť nijaké vlastnosti. Určite však budú mať deti problémy nejaké naformulovať. Neexistuje nijaká výlučne mužská vlastnosť, ktorú nijaká žena na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú nemá nijaký muž na svete. Je možné, že niektoré vlastnosti sa objavia ako výlučne mužské alebo výlučne ženské, lebo žiaci a žiačky môžu mať pocit, že ak „nevyplnia“ všetky zadania, „nevedia správnu odpoveď“.

V takom prípade dávajte pozor na to, aby ste nikoho nezosmiešňovali alebo nezhadzovali, ale vlastnosti uvedené v druhom a treťom zadaní spochybnite. Treba si uvedomiť, je pri tomto cvičení môžete veľmi dobre využiť aj „nesprávnu“ odpoveď, lebo vytvára priestor na diskusiu. Diskusia je ťažiskovou časťou aktivity. Mala by sa zamerať na odmietnutie „neprekročiteľnej“ hranice medzi mužskosťou a ženskosťou, ktorá môže vytvárať bariéry v sebauplatnení a v sebarozvoji chlapcov a dievčat.

Môžete sa s deťmi porozprávať o ich osobných skúsenostiach so situáciou, keď chceli robiť niečo, čo sa na dievča alebo na chlapca nepatrí, a o reakciách okolia. Zdôraznite, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každý/á právo na rozvoj svojich schopností a záujmov bez ohľadu na to, či je chlapec, alebo dievča (muž alebo žena).

Otázky do diskusie:
Prečo sú niektorí ľudia presvedčení o nemožnosti podobností medzi mužmi a ženami (chlapcami a dievčatami)? Existujú vo vašej triede dvaja veľmi rozdielni chlapci a dve veľmi rozdielne dievčatá? Sú väčšie rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi, alebo iba medzi chlapcami a dievčatami (mužmi a ženami)? (Možno informovaťžiakov/čky o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a
o antidiskriminačnej legislatíve – pozrite www.esfem.sk, časti Na stiahnutie a Ľudské práva žien)

toľko úryvok z príručky Sexuálnej výchovy pre deti na druhom stupni základných škôl.

Názov tohto blogu naznačuje že sa zameriame na polopravdy, ktoré sa majú deti učiť. Poďme sa na ne pozrieť konkrétnejšie. Ukážkovým príkladom polopravdy je tento test s následným vysvetlením:

Poproste chlapcov a dievčatá, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku každému
zadaniu:
1. Tri vlastnosti, ktoré sú SPOLOČNÉ pre mužov a ženy.
2. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE MUŽSKÉ (ktoré nemá nijaká žena).
3. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE ŽENSKÉ (ktoré nemá nijaký muž).

Test je dovysvetlený formuláciou:
 
"Neexistuje nijaká výlučne mužská vlastnosť, ktorú nijaká žene na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú nemá nijaký muž na svete."

Je to tvrdenie ktoré je tak trochu pravdivé, ale tak trochu aj nie. Každý prváčik a prváčka vidia rozdiely medzi chlapčekmi a dievčatkami. Rovnako aj piatačka a piatak vidia a cítia že sú medzi nimi rozdiely. Rozdiely medzi deviatakom a deviatačkou sú evidentné. Maturantku s maturantom si zrejme tiež nikto normálny nepomýli. Muža od ženy, v zrelom produktívnom veku, rozoznať už z diaľky. Žena i muž prechádzajú i z dôvodu rozdielnych hormonálnych zmien inak do postproduktívnom veku. Muža i ženu so stareckým vekom si tiež nikto normálny nezmýli.

Rozdiely medzi adekvátnymi dvojicami mužov a žien sú evidentné. Avšak ak by sme tvrdenie Sexuálnej výchovy, ktorú zostavila „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo” brali doslovne, musíme uznať že má tak trochu pravdy, lebo porovnaním členov jedného pohlavia badať výrazné rozdiely.

Skúsme porovnávať rozdiely medzi racionálne a emocionálne zrelým mužom a racionálne a emocionálne zrelou ženou. A porovnajme ich s rozdielmi medzi členmi mužského pohlavia navzájom. Vezmime si napríklad:
15 ročného mladíka
70 ročného starca
jednoduchého šikovného remeselníka ktorý nedokončil ani základnú školu
akademického intelektuála s piatimi titulmi
muža ktorý celý život žije v štvrti kde platí zákon džungle
muža, ktorý je stále pod „ochranou" svojej matky
muža ktorý je ideálna kamarátka pre dámske debatné kluby
muža ktorý je náramne eroticky príťažlivý pre dámy
muža ktorý precestoval všetky kontinenty ale nikde sa necíti ako doma
muža, pre ktorého je jeho byt celým svetom
...

Emocionálna stabilita zrelej ženy a zrelého muža nie je rovnaká, ale je podobná. V porovnaní s nimi, emocionálna stabilita 15 ročného mladíka, je výrazne odlišná.

Emocionálna inteligencia zrelej ženy a zrelého muža nie je rovnaká, ale je podobná. V porovnaní s nimi, emocionálna inteligencia muža ktorý ak chce prežiť musí sa celý život riadiť zákonom džungle, je výrazne odlišná.

Životné skúsenosti zrelej ženy a zrelého muža nie sú rovnaké, ale sú podobné. V porovnaní s nimi, skúsenosti muža ktorému život riadi jeho matka, sú výrazne odlišné.

Schopnosť menežovať ľudí u mnohých zrelých žien a mnohých zrelých mužov nie je rovnaká, ale je podobná. V porovnaní s nimi, menežérske schopnosti jednoduchého utiahnutého pracovitého človeka, sú výrazne odlišné.

Trpezlivosť, vernosť a stálosť u zrelej ženy a zrelého muža nie je rovnaká, ale je podobná. V porovnaní s nimi, hľadať tieto vlastnosti (ktoré sú obdivuhodné na manželovi/manželke) u maxicestovateľa je plytvaním času a energie.

Priebojnosť, asertivita a cieľavedomosť je povahovou črtou mnohých zrelých žien a mnohých zrelých mužov. Zriedkavejšie sú u muža pre ktorého je jeho byt celým svetom.

Erotická túžba medzi zrelou ženou a zrelým mužom navzájom, je jednou z dominánt ktoré sú rozliate v ich srdci, hlave i tele. V porovnaní s tým, medzi zrelým mužom resp. zrelou ženou na jednej strane, a gejom resp. lesbičkou na druhej strane, dominujú úplne iné emócie.

Mnoho zrelých mužov a zrelých žien, do dvoch minút stratia pozornosť ak im niekto vykladá ako vyriešiť systém rovníc. Avšak niektorí akademici si i cestou z kina do potravín mrmlú „integrovaním osem iks na tri plus ikstú dostávame ...”

Rozdielností medzi členmi jedného pohlavia je veľa. Platí to pre mužské aj ženské. Dá sa vytvoriť veľké množstvo kombinácií. Ako sa potom postaviť k tvrdeniu Sexuálnej výchovy, ktorý vytvorila „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”:
"Neexistuje nijaká výlučne mužská vlastnosť, ktorú nijaká žene na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú nemá nijaký muž na svete."

Ako porozumieť tejto vete? K čomu má vychovávať? Napomôže nejakým spôsobom k uplatneniu žien v spoločnosti? Alebo ide len o nejakú neznámu slovnú hračku?

Pozrime sa na to teraz trochu inak, použime podobný a názornejší príklad zo sveta zvierat. Položme si otázku: „Ktoré zviera je väčšie? Kôň alebo pes?
Zrejme každý normálny človek hneď odpovie:
Kôň je väčší.

Naozaj? Ste si istý? Skúsim spochybniť vaše myslenie ovplyvnené "zvieracími stereotypmi". Položím otázku, ktorá znie takto: "Existuje niekde na svete tak malý kôň, ktorý je menší, ako najväčší pes na svete?"

Ak by aj najmenší poník na svete bol stále väčší ako najväčší pes, ešte stále nemusíte mať pravdu, pretože jeho okotené žriebä je tiež kôň, určite bude menšie ako najväčší pes. Tým pádom vaše tvrdenie že kôň je väčší ako pes, je spochybnené. Ak tvrdíte že kôň je väčší ako pes, nemáte pravdu.

Takto sa spochybňujú nielen „zvieracie stereotypy” ale aj "rodové stereotypy". Zdôrazňujem že spochybňujú, ale nevyvracajú, pretože Sexuálna výchova, tak ako ju navrhuje "Spoločnosť pre plánované rodičovstvo" je protivedecká. Pri konfrontácii tejto Sexuálnej výchovy s vedeckými poznatkami 21. storočia by tieto tvrdenia neobstáli.

Normálny človek, čítajúci sériu mojich blogov venujúcich sa Sexuálnej výchove si všimne že zväčša rozoberám len pár viet. Ak by som polemizoval s textom, ktorý vytrhnem z kontextu a dám mu inú náplň, čítanie mojich bologov by bolo tratením času.

Ale ak som vybral myšlienky, ktoré vystihujú podstatu výchovy ktorú vypracovala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, a dala jej príťažlivý názov Sexuálna výchova, skúste si pozorne prečítať aspoň 30 - 40 strán. Zistíte že táto konkrétna Sexuálna výchova je protivedecká (genetika, psychológia, sociológia, ...) a zároveň je nezlučiteľná s kvalitnými harmonickými medziľudskými vzťahmi.

Referendum nevzniklo z rozmaru pár nadšencov. Referendum chce aby sme žili ako ľudia 21. storočia, referendum malo za cieľ brániť výdobytky vedeckého poznania.

Tento blog píšem preto, aby som na konkrétnom detaile ukázal že to čo sa chce prezentovať ako Sexuálna výchova je zmesou poloprávd, spochybňovania a vedecky nepodložených tvrdení.

Sexuálna výchova keď má byť prospešná, má sa vyučovať ako špecifická podkapitola z veľkej kapitoly medziľudských vzťahov. Všeobecne sex bez lásky je skôr znásilnenie ako romantika.

Otázka na záver, ktoré zviera je väčšie, myška alebo klokan? Normálny človek bez otáľania povie že klokan je väčší. Ja však potrebujem najskôr spochybniť vašu odpoveď, preto položím otázku „Existuje niekde na svete tak malý klokan, ktorý je menší ako najväčšia myš na svete?”

Ak i naďalej tvrdíte že klokan je väčší ako myš, zrejme ste ovplyvnený „zvieracími” a „rodovými stereotypmi”. Hneď vám dám dôkaz, že niekde na svete existuje tak malý klokan, ktorý je väčší ako myška bežnej veľkosti. Dôkaz si môžte prezrieť na tejto stránke:
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/21263/unikat-z-prazske-zoo-klokani-supermama-rodi-mlade-jako-na-pasu.html

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o amnestiách má Ústavný súd posledné dni.


Už ste čítali?